80 درصد تخفیف

| نرم افزار رایتینگ IELTS

 • Reported Sentences (جملات نقل قول شده)

  حروف تعریف اسم

  خواندن این مطلب

  13 دقیقه

  زمان میبرد!

  Reported Sentences (جملات نقل قول شده)

  منظور از جملات نقل قول شده در گرامر انگلیسی جمله هایی است که از کسی شنیده ایم و می خواهیم برای یک نفر دیگر تعریف کنیم؛ نظیر این جمله: محمد گفت می رود خانه. این نوع جملات در آموزش زبان انگلیسی بسیار مهم هستند.

  در فارسی هنگام نقل قول از یک نفر، اصل جمله تغییر زیادی نمی کند. تنها عبارت «فلانی گفت» را ابتدای جمله مان می آوریم، و فعل را به نسبت اشخاصی که آن جمله را از آن ها نقل قول می کنیم صرف کنیم. اما در انگلیسی فرق می کند. در این مقاله دو جمله را در زمان (Tense) های مختلف نقل قول می کنیم تا روش انجام این کار را یاد بگیرید.

  آموزش زبان انگلیسی و گرامر انگلیسی نقل قول

  الف) نقل قول بلافاصله (Immediate Reported Sentences)

  فرض کنید یک جمله را تقریبن بلافاصله بعد از شنیدن می خواهید نقل قول کنید. مثلن محمد پشت تلفن به شما گفته «I go home.»، در این صورت می گویید:

  He says (that) he goes home.

  در این حالت، عبارت «He says (that)» را ابتدای جمله اضافه می کنیم. ابتدا He می نویسیم چرا که جمله ی اصلی را آقا محمد گفته و ما داریم از او نقل قول می کنیم. سپس فعل Says را در زمان حال ساده برای سوم شخص مفرد می نویسیم چرا که اولن داریم بلافاصله نقل قول می کنیم، و دوم اینکه مجددن جمله ی اصلی را محمد که سوم شخص مفرد به حساب می آید گفته. استفاده از کلمه ی That اجباری نیست، برای همین در داخل پرانتز قرارش داده ایم. اما ضمیر I در جمله ی اصلی محمد تبدیل می شود به He چرا که این جمله ی آقا محمد است نه جمله ی شما؛ اگر این ضمیر را تغییر ندهید معنی جمله می شود که خود شما می روید خانه! پس بدیهی است که بر اساس جنسیت و شمار افرادی که جمله شان را نقل قول می کنید می بایست ضمیر مناسب را جایگزین کنید. نهایتن فعل جمله (Go) که در جمله ی اصلی برای اول شخص مفرد به کار رفته، به همان دلیلی که راجع به ضمیر I توضیح دادیم برای سوم شخص مفرد صرف می شود، و تبدیل می شود به Goes. غیر این ها دیگر تغییری در جمله به وجود نمی آید؛ زمان (Tense) جمله عینن همان است که در جمله ی اصلی یی که از محمد شنیدیم به کار رفته بود (در این مثال زمان حال ساده یا Simple Present).

  حالا اگر محمد گفته بود: «Sina and I go home.» آن وقت جمله را چه طور نقل قول می کردیم؟ در این صورت می گفتیم:

  He says (that) he and Sina go home.

  یا

  He says (that) they go home.

  عبارت آغاز کننده ی جمله تغییری نکرد، چرا که گوینده ی جمله (یعنی محمد) تغییری نکرده. اما اینجا فاعل جمله (یا کننده ی کار) فقط محمد نیست، بلکه محمد و سیناست، پس باید ضمیر و فعل مناسب با آن ها را استفاده کرد. بنابراین، از ضمیر They استفاده می کنیم، و فعل جمله به صورت ساده (Base Verb) و بدون S سوم شخص می آید. ولی وجه مشترک این جمله با مثال بالا این است که زمان (Tense) جمله تغییری نکرده.

  پس تا اینجا به این نتیجه ی اصلی رسیدیم که برای نقل قول یک جمله، بر اساس جنسیت و شمار افرادی که فاعل (یا کننده ی کار) در جمله هستند می بایست ضمیر مناسب و صرف فعل مناسب را به کار ببریم.

  حال اگر محمد، مثلن، به ما گفته بود «I went home» تکلیف چه می شد؟ هیچ! باز هم مثل مثال بالا ضمیر و فعل را تغییر می دادیم و دست به زمان (Tense) جمله نمی زدیم:

  He says (that) he went home.

  این روند برای هر جمله ی با هر زمانی یکسان است پس توضیح بیشتر لازم نیست.

   

  ب) نقل قول جمله با فاصله ی زمانی (Reported Sentences at a Later Time)

  این روش از نقل قول جمله بسیار متداول تر است، چرا که اکثر اوقات ما جمله یی را مدتی بعد از شنیدنش نقل قول می کنیم. از این به بعد هر بار صحبت از جملات نقل قول شده کردیم، منظورمان همین نوع از جملات نقل قول شده است.

   

  • نقل قول جمله در زمان حال ساده (Simple Present)

  تصور کنید محمد یک ساعت پیش، یک هفته ی پیش، یا اصلن یک قرن پیش گفته «I go home.»، در این صورت این جمله را به این شکل نقل قول می کنیم:

  He said (that) he went home.

  برای انجام این کار عبارت «He said (that)» را اول جمله می آوریم. مجددن ضمیر He را به این دلیل به کار می بریم که ما از محمد که سوم شخص مفرد است نقل قول می کنیم. سپس کلمه ی Said را به کار می بریم چراکه جمله یی که داریم نقل قولش می کنیم در زمانی در گذشته گفته شده است. استفاده از That اختیاری است، برای همین داخل پرانتز گذاشته ایمش. سپس مجددن ضمیر He را استفاده کرده ایم چرا که این جمله را راجع به محمد که سوم شخص مفرد و فاعل (کننده ی کار) جمله است می گوییم. اما بعد از این یک تغییر اصلی در فعل جمله به وجود آمده: به جاری زمان حالِ فعل Go از گذشته ی آن، یعنی Went، استفاده کرده ایم. منطق این تغییر این است که این جمله در گذشته گفته شده، یعنی محمد راجع به خانه رفتنش در زمانی در گذشته صحبت کرده که ارتباطی با الان ندارد. این اتفاق در زمان گذشته افتاده و تمام شده و رفته. اصلن فکر کنید خدایی نکرده محمد ما به رحمت خدا رفته، پس بی معناست اگر بگوییم «He goes home.» چرا که دیگر محمدی وجود ندارد که برود خانه!

  حالا اگر محمد گفته بود «Sina and I go home» چطور؟ در این صورت نقل قول این جمله می شد:

  He said (that) he and Sina went home.

  یا

  He said (that) they went home.

  طبق آنچه که قبلن توضیح داده بودیم تغییرات لازم در ضمیر فاعلی جمله را اعمال می کنیم. در این حالت فاعل (کننده ی کار) چند نفر هستند، پس از ضمیر They استفاده می کنیم.

  حال می خواهیم همین مثال ها را برای تک تک دیگر زمان های انگلیسی به کار ببریم. کلیت روند کار عین همان چیزی است که توضیح داده ایم، پس از توضیح اضافه پرهیز می کنیم مگر آنکه لازم باشد.

   

  • نقل قول جمله در زمان حال استمراری (Present Continuous)

  _ “I am going home.”

  He said (that) he was going home.

   

  _ “Sina and I are going home.”

  He said (that) they were going home.

   

  در مورد زمان حال استمراری، حالت گذشته ی فعل Be به نسبت شخص یا اشخاص فاعل جمله به کار می رود.

   

  • نقل قول جمله در زمان حال کامل (Present Perfect)

  _ “I have gone home.”

  He said (that) he had gone home.

  _ “Sina and I have gone home.”

  He said (that) they had gone home.

   

  در مورد زمان حال کامل، حالت گذشته ی فعل کمکی Have به کار می رود. به عبارت دیگر جمله تبدیل به گذشته ی کامل می شود.

   

  • نقل قول جمله در زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)

  _ “I have been going home.”

  He said (that) he had been going home.

  _ “Sina and I have been going home.”

  He said (that) they had been going home.

   

  در مورد حال کامل استمراری، حالت گذشته ی فعل کمکی Have به کار می رود. به عبارت دیگر جمله تبدیل به گذشته ی کامل استمراری می شود.

   

  • نقل قول جمله در زمان گذشته ی ساده (Simple Past)

  _ “I went home.”

  He said (that) he had gone home.

  _ “Sina and I went home.”

  He said (that) they had gone home.

   

  زمان جمله در نقل قول گذشته ی ساده تبدیل به گذشته ی کامل می شود.

   

  • نقل قول جمله در زمان گذشته ی استمراری (Past Continuous)

  _ “I was going home.”

  He said (that) he had been going home.

  _ “Sina and I was going home.”

  He said (that) they had been going home.

   

  زمان جمله در نقل قول گذشته ی استمراری تبدیل به گذشته ی کامل استمراری می شود.

   

  • نقل قول جمله در زمان گذشته ی کامل (Past Perfect)

  _ “I had gone home.”

  He said (that) he had gone home.

  _ “Sina and I had gone home.”

  He said (that) they had gone home.

   

  زمان جمله در نقل قول گذشته ی کامل تغییر نمی کند.

   

  • نقل قول جمله در زمان گذشته ی کامل استمراری (Past Perfect Continuous)

  _ “I had been going home.”

  He said (that) he had been going home.

  _ “Sina and I had been going home.”

  He said (that) they had been going home.

   

  زمان جمله در نقل قول گذشته ی کامل تغییر نمی کند.

   

  • نقل قول جمله در زمان آینده ی ساده با Will (Simple Future with Will)

  _ “I will go home.”

  He said (that) he would go home.

  _ “Sina and I will go home.”

  He said (that) they would go home.

   

  در مورد نقل قول جمله در زمان آینده ی ساده با Will، حالت گذشته ی فعل کمکی Will، یعنی Would به کار می رود.

   

  • نقل قول جمله در زمان آینده ی استمراری با Will (Future Continuous with Will)

  _ “I will be going home.”

  He said (that) he would be going home.

  _ “Sina and I will be going home.”

  He said (that) they would be going home.

   

  در مورد نقل قول جمله در زمان آینده ی استمراری با Will، حالت گذشته ی فعل کمکی Will، یعنی Would به کار می رود.

   

  • نقل قول جمله در زمان آینده ی کامل با Will (Future Perfect with Will)

  _ “I will have gone home.”

  He said (that) he would have gone home.

  _ “Sina and I will have gone home.”

  He said (that) they would have gone home.

   

  در مورد نقل قول جمله در زمان آینده ی کامل با Will، حالت گذشته ی فعل کمکی Will، یعنی Would به کار می رود.

   

   

  • نقل قول جمله در زمان آینده ی کامل استمراری با Will (Future Perfect Continuous with Will)

  _ “I will have been going home.”

  He said (that) he would have been going home.

  _ “Sina and I will have been going home.”

  He said (that) they would have been going home.

   

  در مورد نقل قول جمله در زمان آینده ی کامل استمراری با Will، حالت گذشته ی فعل کمکی Will، یعنی Would به کار می رود.

   

  • نقل قول جمله در زمان آینده ی ساده با Be Going To (Simple Future with Be Going To)

  _ “I am going to go home.”

  He said (that) he was going to go home.

  _ “Sina and I are going to go home.”

  He said (that) they were going to go home.

   

  در مورد نقل قول جمله در زمان آینده ی ساده با Be Going To، حالت گذشته ی فعل کمکی Be استفاده می شود.

   

  • نقل قول جمله در زمان آینده ی استمراری با Be Going To (Future Continuous with Be Going To)

  _ “I am going to be going home.”

  He said (that) he was going to be going home.

  _ “Sina and I are going to be going home.”

  He said (that) they were going to be going home.

   

  در مورد نقل قول جمله در زمان آینده ی استمراری با Be Going To، حالت گذشته ی فعل کمکی Be استفاده می شود.

   

  • نقل قول جمله در زمان آینده ی کامل با Be Going To (Future Perfect with Be Going To)

  _ “I am going to have gone home.”

  He said (that) he was going to have gone home.

  _ “Sina and I are going to have gone home.”

  He said (that) they were going to have gone home.

   

  در مورد نقل قول جمله در زمان آینده ی کامل با Be Going To، حالت گذشته ی فعل کمکی Be استفاده می شود.

   

  • نقل قول جمله در زمان آینده ی کامل استمراری با Be Going To (Future Perfect Continuous with Be Going To)

  _ “I am going to have been going home.”

  He said (that) he was going to have been going home.

  _ “Sina and I are going to have been going home.”

  He said (that) they were going to have been going home.

   

  در مورد نقل قول جمله در زمان آینده ی کامل استمراری با Be Going To، حالت گذشته ی فعل کمکی Be استفاده می شود.

   

  نکاتی در مورد نقل قول قید های زمان

  به این جمله ی محمد دقت بکنید:

  I am going to go home tomorrow.

  نقل قول این جمله می شود:

  He said he was going to go home the next day.

  دقت کنید که کلمه ی Tomorrow تبدیل می شود به The Next Day. دلیل این امر این است که در زمان گفته شدن جمله ی اول توسط محمد، وی قصد داشته که فردای آن روز به خانه برود؛ بنابراین، کلمه ی «فردا» تنها در آن زمان معنادار بوده. اگر قرار باشد ما این جمله را در زمانی دیگر (مثلن یک هفته ی بعد) نقل قول بکنیم، دیگر «فردا» معنایی ندارد چرا که چندین روز از «فردا» گذشته! پس به جای «فردا» باید بگوییم «روز بعد».

   

  حالا اگر جمله ی محمد به جای Tomorrow حاوی Yesterday بود، به جای آن می گفتیم The Day Before. مثال:

  _ “I went home yesterday.”

  He said he had gone home the day before.

   

  نکاتی در مورد نقل قول افعال کمکی و مودال (Modal and Auxiliary Verbs)

  فعل کمکی Can تبدیل به Could می شود:

  _ “I can’t go home.”

  He said he couldn’t go home.

   

  فعل کمکی May تبدیل به Might می شود:

  _ “I may go home.”

  He said he might go home.

   

  فعل کمکی Must تبدیل به Had To می شود:

  _ “I must go home.”

  He said he had to go home.

   

  نکته: در مورد چیستی افعال مودال (Modal Verbs) قبلن در در مقاله یی مجزا توضیح داده ایم.

  جمع بندی و نقل قول سوال

  در مقاله یی که خواندید نمونه یی از جملات را در همه ی زمان های انگلیسی نقل قول کردیم. همچنین نکاتی در مورد چگونگی تبدیل قید های زمان و افعال کمکی و مودال در هنگام نقل قول ذکر کردیم. در مقاله یی مجزا قصد داریم به نقل قول سوال ها بپردازیم. برای دانستن نحوه ی نقل قول سوال لازم بود تا شما ابتدا روش نقل قول جملات خبری را یاد بگیرید. با یاد گرفتن نقل قول سوال ها، این مبحث از دستور زبان انگلیسی را یک بار برای همیشه یاد بگیرید و کنار بگذاریدش. لینک مقاله ی مذکور به محض آماده شدن در انتهای این مقاله، بر روی صفحه ی اصلی وبسایت دلینگلیش، و همچنین صفحه ی شبکه های اجتماعی ما قرار خواهد گرفت. پس همچنان همراه ما باشید.

   

  اگر در مورد موضوعات مطرح شده ابهام یا سوالای دارید، و یا پیشنهادی برای بهتر شدن این مقاله دارید، حتمن در قسمت نظرات مطرح کنید.

   

  انگلیسی رو خوشمزه یاد بگیر!

  درباره نویسنده  نظرات کاربران  • s.n
   مهمان

   ممنون. مطالبتون خوب بود. فقط درمورد نقل قول در اینده لطفا بیشتر توضیح بدید.

   • mohammadalihashemi
    مدیر سایت

    نظر لطف شماست.
    در باره کدوم بخش مشکل دارید اگر جزئی تر سوال بفرمایید بهتر می تونیم راهنمایی کنیم.
    چون تمام بخش های آینده ساده ، آینده کامل، و آینده کامل استمراری و going to هم مطلب هست هر بخشی مد نظرتون هست مشکل دارید بفرمایید تا توضیحات لازم ارئه بشه.

  • Marjan
   مهمان

   عالی بود

  • Samira
   مهمان

   سلام عالي بود اينكه يه جمله و مثال ثابت رو در زمان هاي مختلف صرف كرده بوديد اما كاش ترجمه جملاتم بود ممنون

  • Kimia
   مهمان

   سلام
   چه مواقعی modal verb ها توی reported speech تغییر نمیکنن؟ یعمی ما میتونیم از هردوشون استفاده کنیم؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  مطالب مرتبط