آموزش موزیکال حروف الفبای زبان انگلیسی به‌ همراه تلفظ صحیح فارسی

این مقاله توسط محمدعلی هاشمی در تاریخ نوشته شده است و سطح این متن است.
مطالعه این متن نیازمند صرف دقیقه زمان می باشد.

آموزش حروف الفبای زبان انگلیسی مخصوص افراد بسیار مبتدی و کودکان می باشد. نحوه صحیح خواندن حروف قدم اول است چرا که گاهی زبان آموزان پیش مبتدی هستند که در هیچ کلاسی نمی توانند این موارد را بیا موزند.

آموزش موزیکال حروف الفبای زبان انگلیسی به‌ همراه تلفظ صحیح فارسی

آموزش حروف الفبای زبان انگلیسی همراه با تلفظ

Aاِی
Bبی
Cسی
Dدی
Eای
Fاِف
Gجی
Hاِیچ
Iآی
Jجِی
Kکِی
Lاِل
Mاِم
Nاِن
Oاو
Pپی
Qکیو
Rآر
Sاِس
Tتی
Uیوو
Vوی
Wدابِلیو
Xاکس
Yوای
Zزِد

 

حروف الفبای موزیکال برای کودکان

 

تلفظ و فونتیک حروف الفبای زبان انگلیسی

 

آموزش موزیکال حروف الفبای زبان انگلیسی به‌ همراه تلفظ صحیح فارسی
۴ (۸۰%) ۲۳ vote[s]