کلمات مشابه در انگلیسی – Homonym و Heterophone

این مقاله توسط سینا قاسمی در تاریخ نوشته شده است و سطح این متن است.
مطالعه این متن نیازمند صرف دقیقه زمان می باشد.در این پست به معرفی هومونیم (Homonyms)، یا کلمات هم آوا یا با دیکته (هجی) مشابه متداول در زبان انگلیسی را معرفی خواهیم کرد.

هومونیم (Homonym) ها چه هستند؟

کلمه ی Homonym که از زبان یونانی باستان وارد زبان انگلیسی شده از دو بخش Homo به معانی «هم» یا «همانند»، و Nym به معنای «نام» تشکیل شده. بنابراین می توان آن را به فارسی کلمه های هم نام یا همانند ترجمه کرد.

هومونیم ها کلماتی هستند که یا تلفظ مشابه یا تقریبن مشابه اما با معنای مختلفی دارند، نظیر:

Ad / Add

Dew / Do / Due

یا دیکته یا هجی (Spell) مشابه یا تقریبن مشابه اما با معنای مختلفی دارند، نظیر:

Pole (تیرک) / Pole (قطب)

Belle (زن زیبا) / Bell (زنگ)

هتروفون (Heterophone) ها چه هستند؟

دسته ی دیگری از کلمات مشابه هم وجود دارند که عینن مثل نوشته می شوند، اما علاوه بر معنای متفاوت، تلفظ متفاوتی هم دارند، نظیر:

Read [riːd] (خواندن) / Read [rɛd] (گذشته و جز سوم فعل خواندن)

Live [lɪv] (زندگی کردن) / Live [laɪv] (زنده)

به این دسته از کلمات هتروفون (Heterophone) گفته می شود.


در دسته ی کلمات مشابه هم به هومونیم ها خواهیم پرداخت و هم به هتروفون ها. در مقاله های مجزا که به مرور در این دسته قرار می گیرند کلمات مشابه متداول در انگلیسی را معرفی و بررسی خواهیم کرد.

کلمات مشابه در انگلیسی – Homonym و Heterophone
۵ (۱۰۰%) ۶ vote[s]