گند زدن به انگلیسی

0
413
idiom and expression

گند زدن به انگلیسی

 

اولین راه و بی ادبانه ترین راه برای گفتن گند زدن یا خراب کردن به انگلیسی Fuck up است که به عنوان فعل استفاده می شود.

البته Fuck-up اسم هست و به معنی خراب کاری است.

Fuck up: something which doesn’t go right

.I just fucked up once, and I will never hear the end of it

همش يكبار خراب كردم، ديگه ول كن نيستند. گير دادنشون تمومى نداره.

Fuck-up (n): a serious problem

.It’s been one fuck-up after another since she took charge

از وقتی اون خانوم اومد روی کار همه چی فنا رفته محسوب میشه.

 

 

 

Screw up: completely mismanage in a situation. Or to fail at something

screw-up(n) : a situation in which you do something badly or make a big mistake

There’s been a screw-up with our hotel reservation

تو هتل ما تمام رزرها به هم ریخته.

Mess up: spoil something

خراب كردن

Mess-up (n): something that has been done badly

مقاله زیر را به هیچ وجه از دست ندهید  چشم چران، دید زدن، و دزدکی نگاه کردن به انگلیسی چه می شود؟

He made a real mess-up of the sales figures

screw up meaning

Foul-up: an occasion when something is spoiled by a stupid mistake

This investigation has been mismanaged right from the start – I’ve never seen such a foul-up

تحقیقات از همان ابتدای کار دچار سوء مدیریت شد، تا کنون چنین خرابکاری ندیده بودم.

In your country everything is a full-up

تو کشور شما همه چیز داغونه.

 

 

Women are like this, pamper them for decades just once do not spoon-feed them you will screw up the whole decades

زنا اینجورین که اگه سالها نازشونو بکشی فقط کافیه یه بار بی محلی کنی دیگه همه چی خراب میشه.

 

 The newbie mechanic worked on my car for hours, but at the end he fucked up my car

مکانیک ناشی ساعت ها رو ماشینم کار کرد اما آخر زد همه چیو خراب کرد.

 

If you make any mistakes while negotiating with a company, you will mess up the whole contract

در زمان مذاکره اگر اشتباه کنی تمام قرارداد رو از بین بردی.

مقاله زیر را به هیچ وجه از دست ندهید  10 اصطلاح روزمره انگلیسی
گند زدن به انگلیسی
5 (100%) 4 votes
از این مقاله خوشم آمده و می خواهم آن را به اشتراک بگذارم ☻
  • 1
    Share

درج دیدگاه

Please enter your comment!
Please enter your name here