قید تکراردر زبان انگلیسی Adverb of Frequency

این مقاله توسط محمدعلی هاشمی در تاریخ نوشته شده است و سطح این متن است.
مطالعه این متن نیازمند صرف دقیقه زمان می باشد.از قید تکرار در زبان انگلیسی یا همان adverb of frequency برای مشخص کردن دفعات تکرار عملی استفاده می کنیم یا حتی می توانیم بگوییم اتفاقی هر چند وقت یک بار می افتاد.

در آموزش زبان انگلیسی یکی از پایه ای ترین گرامر که باید به زبان آموزان آموخت همین قیود تکرار هستند.

 

آموزش تضمینی زبان انگلیسی

دوره های آیلتس، تافل، مکالمه، گرامر

یادگیری زبان انگلیسی

انواع Adverb of frequency در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی دو نوع قید تکرار وجود دارد:

  1. Adverbs of Definite Frequency:

قید هایی که زمان مشخصی را نشان می دهند از این دست هستند. مثال:

…Daily, hourly, twice a week, four times a year, every month, everyday

این قید ها معمولا در اول و آخر جمله قرار می گیرند.

 

  1. Adverbs of Indefinite Frequency

قید هایی که زمان مشخص و دقیقی را اشاره نمی کنند. مثال:

…Sometimes, rarely, usually

 

لیست قید تکرار در زبان انگلیسی

لیست قید تکرار در زبان انگلیسی

         always        

       usually                often                 normally             occasionally     

 sometimes 

 seldom 

 never 

 hardly ever 

 constantly

 continually

 frequently  infrequently  intermittently 

 periodically

 rarely

 regularly generally now and then 

 almost never 

 eventually

 quarterly weekly later

 then

 

جایگاه قید تکرار در زبان انگلیسی

  1. به زبان خیلی ساده قید تکرار قبل از فعل اصلی قرار می گیرد.

Adverb + Main verb

.I always watch TV in the morning

.She never listens to music because she is a real Muslim

 

  1. بعد از فعل To be

To Be + Adverb

.He is always ill

.We were never tired as break layers

 

  1. اگر از فعل کمکی در جمله استفاده کنیم (Have, can, must, could, would, might, will, should…) قید بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می گیرد.

Auxiliary + Adverb + Main verb

 

.He can never learn English

.I have always been tired in my classes

 

  1. در جملات سوالی از Frequency adverb بعد از فاعل استفاده می کنیم.

?Does she Always wash the dishes

 

  1. قید های usually, often, sometimes, occasionally می توانند در ابتدای جمله قرار بگیرند.

.Usually I go to swimming pool

.Occasionally, they do not work up to this time

  1. در موارد inversion نیز قیود در ابتدای جمله قرار می گیرند.

مثال برای قید های تکرار

 

.She has never watched such a nice movie

.They are always awake by 6am

.Sometime, I have lunch with my ex-wife

.He had never finished his projects before he was fired

.Jerry doesn’t usually understand the situation

نکته: گاهی ممکن است  sometimes و often را در اخر جمله قرار دهیم که در این صورت معمولا  برای often  همراه با  very  یا quite  استفاده می شود.

He walked quite often

I didn’t visit my GF very often

تمرین برای قیود تکرار انگلیسی

 

Read the sentences and underline the correct one

a.

I go always to the park at the weekend

I always go to the park at the weekend

Always I go to the park at the weekend

b.

I watch sometimes cartoons on TV

I sometime watch cartoons on TV

I sometimes watch cartoons on TV

c.

My sister doesn’t usual play football after dinner

My sister doesn’t usually play football after dinner

My sister doesn’t play usually football after dinner

d.

My best friend never says bad things about me

My best friend says never bad things about me

My best friend says always bad things about me

e.

My teacher always gives us homework

My teacher all way gives us homework

My teacher gives us always homework

 

لطفا پاسخ صحیح را در کامت ها قرار دهید.

قید تکراردر زبان انگلیسی Adverb of Frequency
۴.۴ (۸۷.۲۳%) ۴۷ vote[s]